NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. Andrychów, ul. Krakowska 140a
tel. 33 875-32-30

RODOZgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ NEUROMED Sp. z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem: ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów.
 2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest:
  • Ustawa z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159).
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 ze zm.),
 4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką NZOZ NEUROMED Sp. z o.o. oraz przez podmioty trzecie trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi,
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2012 r. , poz 159 z późni. zm.)
 6. Pacjenci posiadają prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą),
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem świadczenia usług medycznych. Pacjent jest zobowiązany do podania danych, a w razie ich nie podania nie zostanie zrealizowana usługa medyczna;
 8. Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem: rodo@nzozneuromed.pl